kara za brak numeru na budynku

Kara za brak oznakowania budynku

Obowiązująca w polskim kodeksie wykroczeń kara za brak oznakowania budynku dotyczy nie tylko właścicieli domów, ale również administratorów, dozorców i użytkowników nieruchomości. Jeśli jesteś jedną z wyżej wymienionych osób i nie dopełniłeś obowiązku umieszczenia w wyznaczonym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, możesz spodziewać się kary lub nagany.

Euforia, jaka towarzyszy wprowadzeniu się do nowo wybudowanego domu, to jedna z podstawowych przyczyn zaniedbania bardzo ważnych kwestii, związanych z taką kwestią, jak prawidłowe oznaczenie budynku mieszkalnego i posesji. Wielu właścicieli, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy stali się posiadaczami domów, zapomina o tym, że według polskiego prawa, osoby te mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej tabliczki z oznaczeniem budynku. Powinna być ona podświetlona w taki sposób, aby bez przeszkód każdy mógł odczytać znajdujące się na niej cyfry i litery. Właściciel nieruchomości lub też osoba odpowiedzialna za zarządzanie wybranym obiektem, powinna zadbać o to, aby budynek ten był prawidłowo oznakowany. Lekceważenie tego przepisu uniemożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości. Według zaleceń Komendy Głównej Policji, funkcjonariusz, który zauważy brak oznakowania budynku może ukarać jego właściciela naganą lub grzywną.

Kara za brak oznakowania budynku ? nie spełniony obowiązek właściciela domu i administratora budynku

Powiększająca się zabudowa miejska i rozwój osiedli mieszkaniowych to wynik postępującej urbanizacji. Zdaniem specjalistów z Komendy Głównej Policji, w ostatnich latach na terenie miast i powiatów, znaleźć można budynki mieszkalne, które nie mają prawidłowego oznaczenia. Nie przyczepiono do ich elewacji żadnej tabliczki z informacją o nazwie ulicy bądź też numerze danego budynku. Jeśli jesteś zarządcą nieruchomości bądź też administratorem, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że do Twoich obowiązków należy prawidłowe oznakowanie bloków mieszkalnych, kamienic, a także innych budynków wielokondygnacyjnych. Zasada ta dotyczy również budynków przeznaczonych do zamieszkania, które mają status zabytkowych. Umieszczenie na nich takich przedmiotów, jak tabliczki adresowe, powinno być skonsultowane z konserwatorem zabytków. Bez względu na to czy jesteś właścicielem domu, czy też zarządcą budynku, masz obowiązek oznaczenia posesji podświetlaną tabliczką z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika z artykułu 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Konsekwencje nieoznakowania budynków

Notoryczne uchylanie się od zgodnego z przepisami oznakowania budynków, przy pomocy takich produktów, jak tabliczki podświetlane z numerem i nazwą ulicy, może spowodować poważne konsekwencje. Funkcjonariusz policji bądź też strażnik miejski, który będzie kontrolował posesje lub też patrolował ulice, może podjąć stosowną interwencję. Jako właściciel domu lub zarządca nieruchomości możesz być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za brak oznakowania na budynku. Może być to zwykłe pouczenie, nagana lub mandat. Mandat karny za brak prawidłowego oznakowania budynków wynosi obecnie około 250 zł. W przypadku, jeśli odmówisz jego przyjęcia, do mandatu będą doliczone także koszty postępowania sądowego, które wynoszą od 50 do 100 zł. Tego typu wykroczenie rozpatrywane będzie zgodnie z artykułem 64. Uznaje się, że brak oznakowania budynków mieszkalnych i firmowych stanowi zagrożenie dla zdrowia bądź życia osób znajdujących się wewnątrz tych obiektów. Służby ratunkowe i policyjne nie mogą zidentyfikować tego rodzaju zabudowań w razie wezwania. Powinieneś pamiętać, że przymus posiadania tabliczki z widoczną z daleka nazwą ulicy jest obowiązkiem, zarówno nowego właściciela, nabywcy domu, jak i kolejnego zarządcy czy administratora budynku.

Zgodne z przepisami oznakowanie budynków mieszkalnych powinno ułatwiać ich identyfikację. Osoby, które nie dopełniają tego obowiązku, są zagrożone karą grzywny lub nagany. Notoryczne uchylanie się od tego obowiązku może grozić Ci poważnymi konsekwencjami.