Regulamin

§1. Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem Serwisu www.tabliczkowo.pl jest: Cosy Planet Sp. z o.o., Kowalskie 9A, 62-007 Biskupice, NIP: 7773378388
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z usług serwisu www.tabliczkowo.pl
 3. Znaki firmowe www.tabliczkowo.pl, są własnością firmy Cosy Planet Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej.
 4. Adres korespondencyjny: Cosy Planet Sp. z o.o., Kowalskie 92, 62-007 Biskupice.
 5. Informacje o produktach podane na stronie internetowej tabliczkowo.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2. Definicje

 1. Klient/ Kupujący? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym tabliczkowo.pl
 2. Konsument /Kupujący? osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 3. Kodeks Cywilny ? ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Regulamin ? niniejszy Regulamin świadczenia usług
 5. Portal, Serwis , Sklep? to sklep internetowy www.tabliczkowo.pl
 6. Sprzedawca – to sklep internetowy www.tabliczkowo.pl
 7. Produkty, Towary ? wyroby będące przedmiotem obrotu w ramach działalności firmy Cosy Planet sp. z o.o.
 8. Umowa sprzedaży ? umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Cosy Planet Sp. z o.o. , a Kupującym
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ? ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Zamówienie, Zlecenie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 11. Dni robocze? dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3. Przyjmowanie zamówień

1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są tabliczki i inne elementy informacyjne, których właściwości zostały określone przez Kupującego podczas procesu zakupowego. Kupujący składając zamówienie powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu

2.Kupujący może złożyć zamówienie w dowolny z poniższych sposób:

a/ poprzez Sklep dostępny pod adresem www.tabliczkowo.pl ? poprzez zakup z rejestracją Konta lub bez rejestracji

b/ drogą mailową na adres email: kontakt@tabliczkowo.pl

3. Dane podawane przez Kupującego podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje.

4.Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.

5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Kupujący dokona płatność zostanie zaksięgowana na koncie firmy Cosy Planet Sp. z o.o., a w przypadku produktów z personalizacją w momencie potwierdzenia realizacji przez pracownika serwisu tabliczkowo.pl

6. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób określony w Sklepie, a następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu. Zarejestrowanie Konta może nastąpić w każdym czasie i nie jest obligatoryjne do złożenia Zamówienia.

7. W celu rejestracji Konta, Kupujący powinien podać swój adres poczty elektronicznej oraz stworzyć hasło dostępu do Konta, zgodnie ze wskazówkami podanymi w Sklepie. W celu ochrony swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonywanymi Zamówieniami, Kupujący nie powinien podawać swojego hasła dostępu do Konta osobom trzecim.

8. W celu złożenia Zamówienia należy:

a/ wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ?Dodaj do koszyka?. Dodatkowo w przypadku produktu spersonalizowanego utworzyć projekt lub podać niezbędne do jego utworzenia dane.

b/ poprzez uruchomienie linku ukrytego pod guzikiem ?Dodaj do koszyka? wybrany towar w żądanej ilości umieszczany jest w wirtualnym koszyku. Kupujący nadal może edytować oraz sprawdzić jego zawartość czy ilość produktów aż do momentu uruchomienia linku ukrytego pod guzikiem ?Kupuję i płacę?.

 

§4. Dostawa

 1. Dostawa Produktów odbywa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i całej Europy odbywa na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich DPD lub poprzez Paczkomaty Inpost. Tabliczkowo.pl zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad na wskazany przez Kupującego adres dostawy.
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący i jest on doliczany do kwoty Zamówienia. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Kupującego (np. od kuriera, z punktu odbioru) i powrotu paczki do Tabliczkowo.pl, Kupujący ponosi koszt ponownego wysłania przesyłki.
 4. Wysyłka Towarów następuje do 7 dni roboczych od dnia zapłaty za Towar. W okresie wzmożonej ilości zamówień (okresy okołoświąteczne, black friday, wyprzedaże, promocje itp.) czas realizacji zamówień może jednak ulec wydłużeniu powyżej 7 dni roboczych.
 5. Tabliczkowo.pl informuje, iż w momencie odbioru Towaru, Kupujący powinien sprawdzić przy kurierze stan przesyłki a w razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków w Towarze lub w jego opakowaniu, powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Brak sporządzenia protokołu nie stanowi przeszkody do zgłaszania wad Towaru w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub w ramach gwarancji.
 6. Kupujący ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na stronie terminami oraz kosztami dostaw. Serwis Tabliczkowo.pl dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Serwis Tabliczkowo.pl dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji zamówień wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych względem Kupującego.
 7. Przy zamówieniach o wadze powyżej 30kg koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

§5. Płatności i ceny

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich brutto i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Towaru, pakowania, kartonu o ile w opisie nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, przesyłki express.
 2. Płatności za Zamówienie można dokonać:a/ korzystając z przelewu bankowego,b/ korzystając z usług szybkich płatności Paypro,c/ za pobraniem
 3. Dokonując zakupów poprzez sklep Tabliczkowo.pl Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów, jak również do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, których zasady zostaną przedstawione na stronie internetowej w sposób jasny i zrozumiały.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Kupującemu po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności w formularzu składania zamówienia.

§6. Odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący dokonujący zakupu poza siedzibą Sprzedawcy może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia zamówionej rzeczy w posiadanie, a w przypadku zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach ? od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres: Cosy Planet Sp. z o.o. Kowalskie 9A, 62-007 Biskupice lub na adres e-mail: kontakt@tabliczkowo.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oraz zwracanej przez niego rzeczy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Uwzględnia się datę rzeczywistą nadania.
 6. Koszty związane z odesłaniem rzeczy leżą po stronie Kupującego.
 7. W sytuacji, w której Kupujący odstąpił od umowy przed wydaniem mu towaru Sprzedawca ma prawo pomniejszyć zwrot o koszt dostawy, jeśli przesyłka została już nadana.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Przypadki, w których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy są rozpatrywane indywidualnie.

§6. Reklamacje

 1. Reklamacje w należy składać korzystając z formularza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie oraz odesłać na adres: Cosy Planet Sp. z o.o., Kowalskie 9A, 62-007 Biskupice z dopiskiem ?reklamacja?.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Kupującego oraz dowód zakupu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 4. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Kupującego.
 5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
 7. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych procesu personalizacji oraz specyfiki użytych materiałów dopuszczalne są następujące odchylenia:

a/ wybarwienia materiału w stosunku do zdjęcia przedstawionego na stronie wynikające ze specyfiki naturalnego materiału ,

b/ różnice w wymiarach wyrobów +/- 1cm wynikające z zastosowania materiału pochodzącego z różnych partii

 1. Tabliczkowo.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. w takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.
 2. Tabliczkowo.pl nie odpowiada za literówki, błędy ortograficzne lub merytoryczne w tekstach nadesłanych przez Klienta do personalizacji
 3. Tabliczkowo.pl nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się Produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia Produktu wynikłe z przyczyn innych niż wady technologiczne w nich tkwiące. W szczególności Tabliczkowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu.
 4. Tabliczkowo.pl ocenia zasadność reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. w przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Serwis może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu.
 5. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 6. Tabliczkowo.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania.

§7. Gwarancja

 1. W ramach udzielonej gwarancji, Tabliczkowo.pl zapewnia, iż sprzedane Towary nie posiadają wad fizycznych oraz odpowiadają opisowi Towaru znajdującemu się w Sklepie. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne Towarów oraz wady wynikłe z błędów podczas obróbki/składania/polerowania Towarów.
 2. W ramach gwarancji, Tabliczkowo.pl zobowiązuje się do wymiany Towaru na nowy bądź do naprawy Towaru, według wyboru Tabliczkowo.pl. Jeśli Towar ze względu na charakter wady nie może zostać naprawiony, Tabliczkowo.pl wymieni Towar na nowy. Jeśli Towar ze względu na charakter wady nie może zostać naprawiony i nie ma możliwości wymiany Towaru na nowy, Tabliczkowo.pl dokona zwrotu zapłaconej ceny za Towar wraz z poniesionym przez Kupującego kosztem dostawy Towaru.
 3. Okres gwarancji trwa 24 miesiące od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeśli w wyniku wykonania obowiązków gwarancyjnych Tabliczkowo.pl dostarczył Kupującemu zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwrócenia Towaru naprawionego. Jeżeli Tabliczkowo.pl wymienił część Towaru, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Towaru objętego gwarancją Klient nie mógł z niego korzystać.
 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje wad Towarów:
  • powstałych w związku z mechanicznym uszkodzeniem Towarów przez użytkownika lub osobę trzecią,
  • niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem z Towaru przez użytkownika ? jeśli została dołączona do Towaru,
  • niezgodną z instrukcją konserwacji Towaru przez użytkownika ? jeśli została dołączona do Towaru,
  • korzystaniem przez użytkownika z Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  • będących skutkiem działania zdarzeń losowych lub zjawisk atmosferycznych,
  • powstałych w związku z ingerencją użytkownika w Towar, np. rozłożeniem Towaru na części, z których Towar się składa.
 1. W razie powstania wady Towaru objętego gwarancją, o ile wada ujawni się w ciągu okresu gwarancyjnego, Kupujący powinien dostarczyć Towar wraz z opisem wady na adres pocztowy wskazany w paragrafie 6 ust. 1 Regulaminu. Kupujący powinien skorzystać z formularza zgłaszania wad w ramach gwarancji znajdującego się w Sklepie.
 2. Udzielona przez Tabliczkowo.pl gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

RODO

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących do Sklepu internetowego w związku z dokonywanymi zakupami jest Cosy Planet Sp. z o.o. , Kowalskie 9A, 62-007 Biskupice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000920132 , NIP: 7773378388, REGON: 389853913
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO.
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO. A jeżeli klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane przez Sprzedawcę podmiotom partnerskim (np. hostingodawcy, wybranym przewoźnikom) w celach realizacji zamówienia i reklamacji.
 5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres: w celach realizacji ? 3 miesiące, rękojmi ? 6 miesięcy, w celach marketingowych – do odwołania.
 6. Klient ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kupujący ma prawo do sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe (art.16)
 9. Kupujący ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w przypadkach o których mowa  w art. 17.
 10. Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18)
 11. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 12. Administrator ma obowiązek powiadomienia Klienta o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19).
 13. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Nabywcę, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.
 14. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem zawarcia umowy sprzedaży zgodnie ze złożonym zamówieniem.